vinger aan de pols : Vitruvius Academy : Prestatiegerichte aanpak van ventilatiesystemen voor woningen (dag 2)

Beschrijving van de systeemprestaties met uitdieping van specifieke thema’s van belang voor de architect.

 • Ventilatiegroep en filtratie, wat zijn de gevraagde prestaties?
 • Regeling van debieten en vraaggestuurde ventilatie.
 • Wat met te droge lucht in de winter?
 • Thermische isolatie van de kanalen: wanneer verplicht en wat zijn de minimale isolatiediktes?
 • Hoe de akoestische prestaties van de installatie verhogen?
 • Luchtkwaliteit en hygiëne: interactie van het ventilatiesysteem met andere luchtafvoersystemen, kan men ventileren met buitenlucht?
 • Onderhoud en gebruik van de installatie

Relatie tussen de STS ventilatie en het EPB kader

 • Wat wordt verstaan onder het ventilatievoorontwerp? Wie mag het voorontwerp opmaken?
 • Hoe verloopt het kwaliteitskader?
 • Prestatieverslag, een weergave van de werkelijke prestaties
 • Met welke elementen kan men  het E-peil beïnvloeden?

Is een goede luchtdichtheid nodig voor een goede werking van de ventilatie?

Ventilatie en renovatie

 • wat is de problematiek?
 • renovatie, ventilatie en EPB-eisen. En wat met de installatie eisen?
 • keuzecriteria ventilatie in renovatie

Decentrale systemen

vinger aan de pols : Vitruvius Academy : Prestatiegerichte aanpak van ventilatiesystemen voor woningen (dag 1)

Een ventilatiesysteem moet in eerste instantie voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker, uw bouwheer.

De laatste maanden werd dan ook intensief gewerkt aan een STS-ventilatie, een leidraad voor ontwerp en bestek. De correcte dimensionering en uitvoering van een ventilatiesysteem wordt gestimuleerd.  Hoe kan de klant kiezen voor een kwalitatief, prestatiegericht ventilatiesysteem.

Vanaf 1 januari 2016 wordt deze STS ventilatie geïmplementeerd in de nieuwe EPB regelgeving. Voor residentiële nieuwbouw en ingrijpende renovaties  wordt een ventilatievoorontwerp opgemaakt alsook een prestatieverslag bij het einde van de werken .

1A architecten volgt deze cursus te Mechelen.

Binnenmilieukwaliteit in Vlaanderen. “Hoe gezond is je woonkamer ?”

Kies gezonde materialen en ventileer !

Lees het artikel hier of op onderstaande link naar de site van NAV :

http://www.nav.be/pages/nieuws-detail.php?id=2248

 

In een grootschalige meetcampagne werden voor het eerst gegevens op grote schaal verzameld over de kwaliteit van de binnenlucht in 450 Vlaamse klachtenvrije woningen. De resultaten werden donderdag jl. voorgesteld op een workshop ‘Binnenmilieu Vlaanderen’ aan beleidsmakers, onderzoekers, bouwprofessionelen en geïnteresseerden. De gemeten concentraties van verontreinigende stoffen liggen in de meeste woningen voldoende laag zodat er geen probleem verwacht wordt voor de gezondheid van de bewoners. In een aantal woningen zijn wel verhoogde concentraties van bepaalde vervuilende stoffen gemeten, bijvoorbeeld na verbouwingswerken, maar meestal kan dat verholpen worden door tijdelijk beter te ventileren en te verluchten. Er is ook een verband aangetoond tussen de afstand van de woning tot de straat en het voorkomen van vervuilende stoffen. Ook in woningen in stedelijk gebied waren deze waarden hoger dan in meer landelijke gebieden.

 

Over de meting

Gedurende 5 jaar werden een aantal vervuilende stoffen in de binnenlucht gemeten in 450 Vlaamse woningen. Het gaat om woningen waar mensen geen gezondheidsklachten hadden door het binnenmilieu. Volgende parameters werden gemeten:
• vluchtige organische stoffen,
• formaldehyde, acetaldehyde,
• CO2,
• relatieve vochtigheid,
• temperatuur en tocht.
De bewoners vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun levensstijl en over mogelijke vervuilende bronnen.
De meetcampagne werd uitgevoerd door de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de concentratie NO2 daalt naarmate de woning verder ligt van de dichtst bijgelegen drukke weg. Ook het gebruik van een gasfornuis, kan een aanvullende verhoging van NO2 in de woonkamer veroorzaken. Het gebruik van een dampkap is dus belangrijk.

De totale hoeveelheid aldehyden blijkt verhoogd te zijn in woningen waarin recente verbouwings- of verfraaingswerken plaatsvonden.

Naast deze grootschalige campagne in woningen zonder gezondheidsklachten, werden ook metingen uitgevoerd in woningen waar bewoners gezondheidsklachten hebben ten gevolge van het binnenmilieu. Daaruit blijkt dat ademhalingsklachten het meest voorkomen. Vluchtige organische stoffen en aldehyden zijn de polluenten die het meest frequent gemeten werden in deze klachtenwoningen. Renovaties en veranderingen in de woninginrichting worden regelmatig in verband gebracht met deze gezondheidsklachten.

CO2 is een parameter die gebruikt wordt om de ventilatiegraad in de woning na te gaan. In de meeste woningen werden op bepaalde tijdstippen verhoogde waarden gemeten. Dat betekent dat er nog meer geventileerd en verlucht moet worden.

Algemeen kan gesteld worden dat de richtwaarden uit het Vlaams Binnenmilieubesluit in de meeste woningen worden gehaald, ook al zijn ze vaak ambitieuzer dan deze in andere EU lidstaten of regio’s.
De resultaten zullen gebruikt worden om de kwaliteitsnormen opgenomen in het Vlaams Binnenmilieubesluit kritisch te evalueren en eventueel aan te passen. Metingen in woningen waar bewoners gezondheidsklachten hebben door een slechte binnenlucht kunnen nu vergeleken worden met de resultaten van een gemiddelde Vlaamse woning.
Meer info:

Voor inhoudelijke vragen i.v.m. de studie: dr. Marianne Stranger, VITO tel. 0496-431 273

Andere vragen: Ria Vandenreyt, woordvoerster Agentschap Zorg en Gezondheid, tel. 0479-998 205

http://www.zorg-en-gezondheid.be

http://www.mmk.be/

http://www.lne.be/campagnes/bouw-gezond

 

De campagne Bouw Gezond van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie wil toekomstige (ver)bouwers aansporen om gezond bouwen onder de aandacht te brengen bij hun architect. De beste basis voor een gezonde woning is immers een goed ontwerp van de woning. Daarom richt de campagne zich ook heel specifiek op architecten om gezond bouwen te stimuleren. Voor hen is er een handige opbergmap met fiches om hen aan te zetten informatie over gezond bouwen te bundelen en het thema ter sprake te brengen bij hun klanten.
De drie kernboodschappen van de campagne zijn:
1. Kies voor gezonde bouw- en afwerkingsmaterialen en -producten
2. Bescherm jezelf bij het verwerken van materialen
3. Zorg voor een goede ventilatie.

 

 

Een bericht u gebracht door: Vlaamse overheid